GR |  ENG
ΜΕΤΡΟ 123Α_15/09/2011


Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης για ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, με ενίσχυση από 40 έως 65% .

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 850 Β/ 16-5-2011, που αφορά τις προδιαγραφές υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων και η διευκρινιστική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1858/22-8-2011).

Με το Μέτρο 123Α ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000€ για το τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκταση μονάδων στους εξής τομείς:

 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά -Πουλερικά
 • Διάφορα Ζώα (Μέλι,σηροτροφία, άλλα είδη)
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα
 • Οίνος
 • Ωπωροκηπευτικά
 • Άνθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρίες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:

 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν
 • Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
 • Επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.

γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

δ) Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,

στ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

ζ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

η) Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).

θ) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

ι) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.

Συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Εμπιστευτείτε την LOTUS ΑΕ για το συμφέρον της επιχείρησής σας.

Η επιτυχία σας είναι και δική μας.

<< πίσω
<< αρχή