GR |  ENG
«Η νέα δράση του ΠΑΑ, το ΜΕΤΡΟ 16: Βασικό εργαλείο συνεργασίας και διάδοσης της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα»_28/12/2016


Το νέο Μέτρο του ΠΑΑ Μ16-Συνεργασία ενθαρρύνει και προωθεί την έναρξη και λειτουργία συνεργασίας μεταξύ, τουλάχιστον δύο φορέων, ενός προερχόμενου  από την γεωργική ή/και κτηνοτροφική παραγωγική δραστηριότητα και ενός από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η άμβλυνση ή και η επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων του αγροδιατροφικού χώρου, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμες μεθόδους μέσω της ενθάρρυνσης κουλτούρας συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό:

·         Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της παραγωγής τροφίμων, των τοπικών κυρίως προϊόντων.

·         Την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην κλιματική αλλαγή.

 Το Μέτρο θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας για τη μετατροπή των νέων καινοτόμων ιδεών σε γεωργικές πρακτικές και πιλοτικές εφαρμογές με στόχο την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα για νέα προϊόντα ανταγωνιστικά και με υψηλή προστιθέμενη αξία, μετατρέποντας το διαρθρωτικό πρόβλημα των μικρών και παραδοσιακών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτόμων διεργασιών μέσω των συνεργασιών που θα ενισχυθούν, θα επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα :

 • Παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων
 •  Μείωση της κατανάλωσης νερού και υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας
 •  Μείωση του κόστους εισροών
 • Διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων

·         Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής

·         Ανάδειξη των ιδιαιτέρων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων

·         Καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας

Τα σχέδια που θα επιδοτηθούν από το Μέτρο 16 θα έχουν την δυνατότητα να τα τρέξουν οι επιχειρησιακές ομάδες που θα συσταθούν για αυτό. Η κάθε επιχειρησιακή ομάδα που θα ενισχυθεί πρέπει  :

 •  να απαρτίζεται από τουλάχιστον 2 μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφους, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΜΚΟ)
 • τουλάχιστον ένα μέλος να έχει ειδίκευση στα τρόφιμα ή στην κλιματική αλλαγή
 • να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής (Innovation Broker), που να μπορεί να αναλάβει την αρχική διασύνδεση του αγρότη με τους άλλους φορείς
 •  να καταρτίζει και υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας έως 3 έτη
 • να διαδώσει τα αποτελέσματά της τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Τα επιμέρους μέτρα  του προγράμματος αφορούν:

 1.  στην ενίσχυση για ίδρυση Επιχειρησιακών ομάδων όσο και για την υλοποίηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου (υπομέτρα 16.1/16.2 & 16.5/16.1. Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων. Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης για την κάλυψη της οργάνωσης και του συντονισμού της συνεργασίας ανέρχεται σε 30.000 €, αν αυτή αφορά σε μια διοικητική περιφέρεια,  και σε 60.000 €, αν αφορά στο σύνολο της χώρας, με 100% ενίσχυση.Οι δαπάνες για την υλοποίηση της συνεργασίας ενισχύονται στο 100% και με μέγιστο ύψος μέχρι 120.000 € αν αυτή αφορά σε μια διοικητική περιφέρεια, ενώ αν αφορά στο σύνολο της χώρας μέχρι 240.000 €.   
 2. στην ενίσχυση τόσο της δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών αλυσίδων εφοδιασμού όσο και της δημιουργίας τοπικών αγορών-farmers markets (υπομέτρο 16.4).Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούχοι μπορεί να είναι σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο Επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών μπορούν να είναι παραγωγοί, συνεταιρισμοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους.

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας ανέρχεται σε 150.000 €.

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% αλλά η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει του κανόνα de minimis.

Η καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική, και μπορεί να βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές. Μέσω των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν, φιλοδοξείται να επιτευχθεί βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών και την τοπικής κοινωνίας γενικότερα, ομαλοποίηση των τιμών του λιανικού εμπορίου αλλά και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

 Επίσης, η δημιουργία και η λειτουργία βραχείων αλυσίδων που ενισχύεται, θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των αγροτών στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη xώρα μας τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, θα καταστήσει ανταγωνιστικά τα τοπικά παραγόμενα προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία από την οποία ωφελείται τόσο ο παραγωγός όσο και ο καταναλωτής εφόσον θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται σε τοπικό επίπεδο φρέσκα προϊόντα, υψηλής ποιότητας και χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία.

 Επιλέξιμες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες που αφορούν:

 Για την ίδρυση της Επιχειρηματικής ομάδας

 •  Μελέτες σκοπιμότητας, επιχειρηματικά σχέδια
 •  Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και την δικτύωση αυτών
 •  Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση, τον συντονισμό και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου

 Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου

 • Kόστος χρήσης παγίων που διαθέτουν είτε παραγωγοί είτε ερευνητικά κέντρα- πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου
 •  Ανθρωποημέρες προσωπικού αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία του έργου

·         Επενδυτικές δαπάνες

 •  Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων (ιστοσελίδα, φυλλάδια, ημερίδες)
 •   Άμεσα κόστη όπως διαμόρφωσης κτιριακών και εξοπλισμού (για το 16.4)

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες που θα συσταθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

 Το Μέτρο 16-Συνεργασία αναμένεται να ανοίξει το Α εξάμηνο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

*η Lotus Business Consulting δημοσίευσε το άρθρο στην εφημερίδα Agrenda

<< πίσω
<< αρχή