GR |  ENG
Επιδότηση έως και 500.000€ για την ίδρυση Ομάδων Παραγωγών _08/01/2017


Ενεργοποιείται σύντομα το νέο πρόγραμμα του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το Μέτρο 9.1,  που αφορά στη Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να δημοσιεύσει την Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία αναγνώρισης καθώς επίσης και τον καθορισμό κριτηρίων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών,  ώστε να διευκολύνεται η σύστασή τους.

Παραγωγοί ομοειδών προϊόντων θα μπορούν να αποτελέσουν ισότιμα και ενεργά μέλη μίας ομάδας/οργάνωσης με σκοπό την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον ως επιχειρηματίες. Μέσω της ομάδας θα μπορούν να προμηθεύονται τα γεωργικά τους εφόδια, τον μηχανολογικό τους  εξοπλισμό στις χαμηλότερες δυνατές τιμές αλλά και θα έχουν την δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους ομαδικά, ώστε να επιτύχουν υψηλότερες τιμές.  

Το Μέτρο έχει τον ρόλο κινήτρου  ώστε να ενισχυθεί αυτή η συσπείρωση των παραγωγών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της αγοράς αλλά και στις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις. Σκοπός των νέων ομάδων/οργανώσεων στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοπονίας είναι:

·         η προσαρμογή της παραγωγής των προϊόντων στις απαιτήσεις της αγοράς·

·         η από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων

·         η θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα

·         η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και

·         η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Τα χρηματικά ποσά ενίσχυσης μπορούν να φθάσουν έως και 500.000 ευρώ ανά ομάδα παραγωγών σε ορίζοντα πενταετίας και αφορούν  100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.  Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Μέτρο 9.1, η στήριξη θα καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών και με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο. Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας παραγωγής.

 

Η στήριξη θα αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Έτος (μετά την επίσημη αναγνώριση της ομάδας)

Ποσοστό της αξίας της παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ομάδας/οργάνωσης παραγωγών

1ο

10%

100.000€

2ο

8%

100.000€

3ο

6%

100.000€

4ο

4%

100.000€

5ο

2%

100.000€

 

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για το πρώτο έτος λειτουργίας της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών στο Μέτρο, θα πραγματοποιείται βάσει της μέσης αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση. Η μέση αξία θα υπολογίζεται είτε με τη χρήση των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) των τριών τελευταίων ετών και με τη χρήση δεικτών, είτε εναλλακτικά με τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία. 

 

Όσον αφορά τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της δασοπονίας, η στήριξη θα υπολογίζεται με βάση τη μέση διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή των μελών της ομάδας ή της οργάνωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται βάσει της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και να αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό μελών :

·         οι ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, τους 10 παραγωγούς,

·         οι ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, τους 5 παραγωγούς,

·         οι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών δασοπονικών προϊόντων πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, τους 5 παραγωγούς.

Εξαιρούνται από τις συγκεκριμένες ενισχύσεις του Μέτρου :

·         Οργανώσεις παραγωγών (οντότητες/φορείς), όπως εταιρείες ή συνεταιρισμοί που έχουν ως στόχο τη διαχείριση μίας ή περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και είναι στην πραγματικότητα μεμονωμένοι παραγωγοί. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται βάσει του καταστατικού της οργάνωσης.

·         Άλλες γεωργικές ενώσεις που αναλαμβάνουν καθήκοντα, όπως αμοιβαία υποστήριξη και υπηρεσίες αντικατάστασης στο αγρόκτημα και γεωργικής διαχείρισης στις εκμεταλλεύσεις των μελών, χωρίς να εμπλέκονται στην από κοινού προσαρμογή της προσφοράς στις ανάγκες της αγοράς.

·         Ομάδες, οργανώσεις ή ενώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του κανονισμού ΚΟΑ.

·         Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Η διαδικασία για συμμετοχή στο Μέτρο 9.1 είναι η εξής:

Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι νέες και επίσημα αναγνωρισμένες από την αρμόδια εθνική αρχή, σύμφωνα τις αρχές του θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται να ανακοινωθεί. Έπειτα η κάθε ομάδα πρέπει να καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αποτελεί βασικό στοιχείο της αίτησης ενίσχυσής της.

Στο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι όπως  η αύξηση ή μεταβολή του όγκου παραγωγής ή της αξίας αυτού, η εξεύρεση νέων αγορών, η καθετοποίηση / διαφοροποίηση της παραγωγής, η μεταβολή του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας» (πχ πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή), συλλογικές ενέργειες προβολής και προώθησης, αντικατάσταση εξοπλισμού ή απόκτηση νέου με σκοπό την επίτευξη επιδόσεων (πχ την αύξηση της αποδοτικότητας ή την μείωση των εισροών) κ.α.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των νέων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών μέσω του Μέτρου 9.1 θα  αφορούν κυρίως:

·         Μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη λειτουργία της ομάδας/οργάνωσης, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

·         Δαπάνες για το διοικητικό προσωπικό, γενικές δαπάνες  καθώς επίσης και νομικές και διοικητικές αμοιβές.

Οι Ομάδες Παραγωγών εκτός από τη συγκεκριμένη ενίσχυση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους,  θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ 2014-2020 ώστε να ενώσουν κι άλλους παραγωγούς και να μπουν πιο δυναμικά στην αγορά ενισχύοντας τη διαπραγματευτική τους δύναμη αλλά και διασφαλίζοντας ανταγωνιστικότερες τιμές και καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

*η Lotus Business Consulting δημοσίευσε το άρθρο στην εφημερίδα Agrenda.


<< πίσω
<< αρχή