GR |  ENG
Τι είναι ο «κανόνας de minimis»?

Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1998/2006, αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ενισχύσεις μεγαλύτερες των 200.000 € και των 100.000 € για τον τομέα των οδικών μεταφορών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών ανά επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή για λόγους ελέγχου της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού.

Αυτό σημαίνει, πως μια επιχείρηση η οποία έχει λάβει 200.000€ την τελευταία τριετία από διάφορες χρηματοδοτήσεις (που διέπονται από τον Κανόνα de minimis), δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιδοτήσεις. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί αυτό το ποσό και όχι να αναμένεται η είσπραξή του.

Ποια επιχείρηση ορίζεται ως «Μικρομεσαία»?

Σύμφωνα με την σύσταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, (2003/361/ΕΚ), ο ορισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο ακόλουθος:

Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες


• Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
• Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή  ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €
• Πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της ΜΜΕ ή της μικρής επιχείρησης (ανάλογα με την περίπτωση).

Η διάκριση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα.

Τι είναι οι «ΚΑΔ 2008» ?

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) είναι απαραίτητοι για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε κατηγορίες, καθώς και για την επιλεξιμότητά τους σε επιδοτούμενα προγράμματα. Αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Αναγράφονται υποχρεωτικά στο έντυπο Ε3 της Εφορίας (Πεδία 705 και 762).

Από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύουν οι ΚΑΔ 2008.

Για να δείτε το αρχείο με τους ΚΑΔ 2008 πατήστε εδώ.
Τι είναι το «ΤΕΜΠΜΕ»?

Το ακρωνύμιο ΤΕΜΠΜΕ αναφέρεται στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Από τις αρχές του 2011  (Νόμος 3912/2011, ΦΕΚ Α΄17.02.2011) ονομάζεται ΕΤΕΑΝ, " Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης".

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. και λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπό διαμόρφωση νέες οικονομικές συνθήκες, καθώς και την πολιτική και φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυμεί την προώθηση ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των επιχορηγήσεων.

Η ΕΤΕΑΝ έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην πρόσβαση έξυπνων χρηματοδοτικών προϊόντων κυρίως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν την αύξηση της παραγωγής τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, την επέκτασή τους αλλά και τη διεθνοποίησή τους μπορούν να βοηθηθούν, εκτός από τις εγγυήσεις και από την παροχή χαμηλότοκων και με ευνοϊκούς όρους χρηματοοικονομικών προϊόντων της ΕΤΕΑΝ.

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ στηρίζει όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας (υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες) και των τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα, καθώς και σε βιώσιμες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Τι ονομάζουμε «Καινοτομία»?

Καινοτομία ονομάζουμε την ανανέωση και την διεύρυνση του φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών και των συναφών αγορών, την καθιέρωση νέων μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής, την εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση, στην οργάνωση της εργασίας, στις συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Καλύπτει δε τέσσερις τύπους: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διεργασιών, καινοτομία μάρκετινγκ, οργανωτική καινοτομία (Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD – European Commission, 3rd Edition (OECD 2005)

Καινοτομικές Δραστηριότητες

Όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονομικά και εμπορικά βήματα που οδηγούν ή αποβλέπουν στην εφαρμογή καινοτομιών.

Μία καινοτομία στο προϊόν θεωρείται ως εφαρμοσμένη όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στην αγορά.

Μία καινοτομία στη διεργασία, στο μάρκετινγκ ή στην οργάνωση θεωρείται ως εφαρμοσμένη όταν οι αντίστοιχες μέθοδοι εισάγονται στη λειτουργία της επιχείρησης.